Членство

ВИДОВЕ ЧЛЕНСКИ ВНОС
Членовете на БМСХ могат да изберат следните опции за заплащане на годишен членски внос:
– Членски внос само към БМСХ:
        – 30 лв. за лекари
        – 12 лв. за сестри и лаборанти
– Обединен членски внос към БМСХ и EHA  (EHA-BMAH joint membership fee).
Информация за възможностите, които предоставя EHA, за обединен членски внос прочетете тук. EHA-BMAH joint membership fee 

платете членски внос чрез виртуалния пос терминал

при въпроси, свързани с ONLINE плащането, обадете се на 0889 546 506

ЗА НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА БМСХ:

Изтеглете от тук форма за членство.

Изпратете попълнената форма и дипломата сканирани на имейла на дружеството и в оригинал на адрес:

Адрес за кореспонденция:

Проф. д-р Илина Мичева – Председател на УС
УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД,
9010 Варна
Бул. „Христо Смирненски“ 1
Клиника по клинична хематология
тел. 052 978866/855
е-мейл: info@bulgarian-hematology.com

 ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА НОВИ ЧЛЕНОВЕ:

В сдружението могат да членува всеки лекар, биолог, друг специалист с висше образование и всеки специалист по здравни грижи, който работи в областта на хематологията, и приема устава, целите и задачите на сдружението и плаща редовно членския си внос.
Медицинските специалисти по здравни грижи, работещи в хематологични структури, могат да създават отделна секция към сдружението със самостоятелно ръководство.

Приемането на нови членове на Сдружението става с решение на Управителния съвет когато кандидатът отговаря на изискванията на ал.1 от този член, въз основа на заявление-декларация за присъединяване към устава и диплома за висше образование и специалност (когато това е приложимо).
Управителният съвет се произнася по заявлението в срок от 1 /един/ месец с решение за приемане на нов член или мотивиран отказ за приемане.
Кандидат, на когото е отказано членство, може да кандидатства отново след отстраняване на констатираните от Управителния съвет пречки.

 

 

Цели

Ръководството на Българско медицинско сдружение по хематология е изборен орган със следните задачи: ...

Ръководство

Ръководството на Българско медицинско сдружение по хематология е изборен орган със следните задачи: ...

Членство

Условия, информация и формуляр за членство в сдружението.

Устав

Научни прояви, събития и срещи в областта на хематологията...