Устав

У С Т А В

НА “БЪЛГАРСКОТО МЕДИЦИНСКО СДРУЖЕНИЕ ПО ХЕМАТОЛОГИЯ”

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.“ „Българското медицинско сдружение по хематология” (БМСХ) е юридическо лице, регистрирано съгласно основание чл.602, ал.2 от ГПК във вр.с чл.6, ал.1 и чл.18 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 2. Сдружението е юридическо лице и е отделно от членовете си.

Чл.3. Сдружението се определя като организация за осъществяване на дейност в частна полза на облагодетелстваните от дейността му лица.

Чл.4. /1. БМСХ е член на Съюза на българските медицински специалисти (СБМС) и на Европейската хематологична асоциация (EHA).
/2/ БМСХ е независимо от всякакви политически организации и сдружения, които си поставят политически цели.

Чл.5. Сружението може да създава свои клонове и секции по териториален признак или по тесни професионални интереси. Минималният брой на членове за създаването на клон или секция е 10 души.

ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ:

Чл.6. Сдружението ще осъществява дейността си под името “Българско медицинско сдружение по хематология“.

ІІІ. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:

Чл.7. Седалището и адресът на управление на БМСХ е: 1756 София, ул. Пловдивско поле № 6.

ІV. ЦЕЛИ:

Чл.8. Целите на Сдружението са:
(1) Да обединява и подпомага членуващите в него специалисти, които работят в областта на хематологията за постигане на общите им задачи;
(2) Да създава условия за професионално развитие и изява на своите членове;
(3) Да популяризира новостите в областта на хематологията;
(4) Да съдейства за развитието на хематологията в България;
(5) Да съдейства за издигане ролята и значението на хематологията в медицината;
(6) Да подпомага развитието на младите специалисти;
(7) Да подпомага работещите в областта на хематологията в диалога и взаимоотношенията им с местната и централна власт, както и с БЛС и НЗОК;
(8) Да подпомага доброволното и безвъзмездно кръводаряване в България;
(9) Да участва в дейността на международните научни организации по клинична и трансфузионна хематология

V. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ:

Чл.9. Средствата за постигане на целите на сдружението са:
(1) Организиране и провеждане на работни срещи и форуми;
(2) Организиране на дейности за продължителна квалификация и други подходящи форми на обучение;
(3) Разработване на предложения за промяна и усъвършенстване на правната уредба в областта на хематологията в България и хармонизирането й с европейските и световни стандарти;
(4) Разпространяване на информация и пропагандиране дейността на сдружението;
(5) Осъществяване на контакти и взаимодействие със сродни организации в страната и чужбина, респ. членство в международни организации на учени от областта на хематологията и други сродни организации.
(6) Набиране на средства за постигане целите на сдружението.
(7) БМСХ издава свое научно медицинско списание “Хематология” (Haematology). Редакционната колегия на списанието се избира на Общото събрание на конгреса на дружеството.

VІ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

Чл.10. Предмет на дейност на сдружението е:
(1) Подпомагане развитието на хематологията в България;
(2) Набиране, разпространение и анализ на информация за проблемите на хематологията в страната;
(3) Набиране и разпространение на информация за добра медицинска практика и постижения в областта на хематологията;
(4) Участие в национални и международни програми за развитие на хематологията;
(5) Участие в работни групи и експертни съвети за подпомагане на държавните институции и сродни организации в областта на хематологията.
(6) Подпомага експертно дейността на на пациентски организациии.

VІІ. СРОК:

Чл.11. Сдружението не е ограничено със срок.

VІІІ. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ:

Чл.12. (1) В сдружението могат да членува всеки лекар, биолог, друг специалист с висше образование и всеки специалист по здравни грижи, който работи в областта на хематологията, и приема устава, целите и задачите на сдружението и плаща редовно членския си внос.
(2) Медицинските специалисти по здравни грижи, работещи в хематологични структури, могат да създават отделна секция към сдружението със самостоятелно ръководство.
(3) Членството в сдружението е доброволно.
(4) Членството в Сдружението възниква с подписване на решението за основаването му и Устава от учредителите.
(5) Приемането на нови членове на Сдружението става с решение на Управителния съвет когато кандидатът отговаря на изискванията на ал.1 от този член, въз основа на заявление-декларация за присъединяване към устава и диплома за висше образование и специалност (когато това е приложимо).
(6) Управителният съвет се произнася по заявлението в срок от 1 /един/ месец с решение за приемане на нов член или мотивиран отказ за приемане.
(7) Кандидат, на когото е отказано членство, може да кандидатства отново след отстраняване на констатираните от Управителния съвет пречки.
(8) Членовете на дружеството могат да членуват и в други научни медицински дружества.

Чл.13. /1/ Членството се прекратява:
(1) Поради смърт;
(2) По писмено заявление от лицето с едномесечно предизвестие, отправено до Управителния съвет на Сдружението.
(3) Поради изключване.
(4) Поради отпадане при неплащане на членски внос за срок от 1 година.
(4) Поради отпадане при неплащане на членски внос за срок от 1 година.
/2/ Решението за изключване на член на Сдружението се взема на Общото събрание в случаи на неоснователно неизпълнение на произтичащите от членството и Правилника задължения или поради действия или бездействия, оронващи авторитета и доброто име на Сдружението или противоречащи на същността и целите му.
/3/ При прекратяване на членството, лицето е длъжно да изплати невнесения към момента членски внос.

Чл.14. Всеки член на Сдружението, има право:
(1) Да участва в Общото събрание;
(2) Да избира и бъде избиран в ръководството на дружеството.
(3) Да получава информация за делата на Сдружението и да изразява мнение по тях и по работата на Управителния съвет;
(4) Да иска подкрепата на Сдружението по ред, определен в Правилника.
(5) Да взема участие в проявите, организирани от дружеството, както и да прави предложения по въпроси, отнасящи се до дейността на дружеството.

Чл.15. Членовете на Сдружението са задължени:
(1) Да спазват неговия устав.
(2) Да не допускат с действия или бездействия уронване престижа на Сдружението;
(3) Да плащат редовно годишния членски внос.

ІХ. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ:

Чл.16. Върховен орган на „Българското медицинско сдружение по хематология” е Общото събрание, което се състои от всички членове на сдружението.

Чл. 17. (1). Общото събрание се свиква най-малко веднъж на 1 год.
(2) Общото събрание на сдружението се свиква от управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в последния случай управителният съвет в 1 месечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
(3) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
(4) Поканата се обнародва в „Държавен вестник“ и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

Чл. 18. (1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят, освен ако уставът не разпорежда друго.
(2) В Общото събрание всеки член на Сдружението има право на 1 /един/ глас. Допуска се гласуването с писмено нотариално заверено пълномощно. Едно лице може да представлява не повече от двама членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.
(3) Общото събрание взима решение с обикновено мнозинство от присъстващите, освен в случаите на изменение на устава, прекратяване и преобразуване на Сдружението, за което е необходимо мнозинство от 2/3 от присъстващите.
(4) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техни представители, които удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът включва членовете, които са заявили свое присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяване на наличие на кворум.
(5) С оглед избягване на конфликт на интереси, член на Общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до негов /а/ съпруга или роднини по права линия.
Чл.19. Общото събрание на Сдружението:
(1) разглежда дейността на дружеството през отчетния период и определя по-нататъшните й насоки, обсъжда актуални медицински въпроси и проблемите на развитието на клиничната и трансфузионна хематология
(2) изменя и допълва устава;
(3) избира Управителен съвет и редакционна колегия на печатния орган „Хематология”;
(4) избира Председател на сдружението;
(5) приема други вътрешни актове;
(6) изключва членове;
(7) взема решение за откриване и закриване на клонове и секции;
(8) взема решение за участие в други организации;
(9) взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
(10) приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
(11) приема бюджета на сдружението;
(12) приема отчета за дейността на Управителния съвет;
(13) отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
(14) взема и други решения, предвидени в устава.

Чл. 20 (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол.
(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Чл.21. (1). Постоянно действащ изпълнителен орган на управление на Сдружението е Управителният съвет (Изборното ръководство), състоящ се от 11 членове, единият от които е Председател.
(2). Съставът на Управителния съвет се избира от Общото събрание с явно гласуване за срок от 4 (четири) години. До избиране на нов Управителен съвет, старият продължава да изпълнява функциите си.
(3). В състава на Управителния съвет влизат председател, двама заместник председатели и членове. Бившият председател на Управителния съвет по право е член на УС за следващ мандат.
(4). Управителният съвет избира двама Заместник-председатели и секретар-касиер от членовете си за срок от 4 (четири) години.
(5) Едно лице не може да бъде избирано за Заместник-председател, секретар-касиер или член на управителния съвет за повече от два последователни мандата.
Чл. 22. Управителният съвет е орган, който управлява сдружението между общите събрания. Той се състои от11 (единадесет души), членове на сдружението.
а/ съставя план за работата на БМСХ за всяка година;
б/ съставя планове за провеждане на конгресите, конференциите и други научни прояви;
в/ обсъжда предложения за участие в международни и национални научни прояви;
г/ подготвя отчети за дейността пред конгреса и на заседания на дружеството;
д/ грижи се за финансовото осигуряване на научните прояви и за финансовото състояние на дружеството.
Чл. 23. (1) Председателят на Управителния съвет се избира с тайно гласуване и обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите делегати на Общото събрание измежду избраните членове на Управителния съвет.
(2). Сдружението се представлява от председателя на Управителния съвет, избран за срок от 4 (четири) години. До встъпването му в длъжност Сдружението се представлява от действащия към момента председател.
(3). Управителният съвет има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на сдружението. Председателят го представлява заедно и поотделно със заместник-председателите и може да упълномощава и други лица за извършване на определени действия.
(4) Председателят на Управителния съвет:
– организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
– организира дейността на сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
– представлява сдружението при сключване на трудовите договори и гражданските договори със служителите на сдружението, освен с тези, които се назначават от Управителния съвет;
(5) Едно лице не може да бъде избирано за председател на управителния съвет за повече от два последователни мандата.
(6) В случай, че при първото гласуване никой от кандидатите не получи повече от половината гласове, се провежда второ гласуване, в което се състезават двама кандидати, получили най-много гласове, като за избран се счита получилият повече гласове от второто гласуване.
(7) Членове на Управителния съвет се избират с явно гласуване и се класират по брой получени гласове.
(8) Председателят на Управителния съвет представлява сдружението при осъществяване на дейността му.
Чл.24. (1) Мандатът на член от състава на Управителния съвет може да бъде предсрочно прекратен:
(а) Поради смърт;
(б) По собствено желание с едномесечно предизвестие до Управителния съвет;
(в) Поради прекратяване членството в сдружението;
(г) Поради системно неизпълнение на задълженията, произтичащи от устава или заеманата изборна длъжност;
(д) При трайна невъзможност да изпълнява задълженията си.
(2) При наличие на обстоятелства по т. 4 и 5 на предходната алинея, решение за предсрочно прекратяване на пълномощията се взема от Общото събрание.
(3) В случай на предсрочно прекратяване на мандата на председателя на Управителния съвет, той се замества от друг избран член на УС до следващото Общо събрание.
(4) Съставът на Управителния съвет се попълва от следващия избран в листата за срок до края на текущия мандат.
Чл.25. (1) Управителният съвет взима решения с обикновено мнозинство и при условия, че присъстват повече от половината от членовете му.
(2) Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя, освен ако уставът не предвижда друго. Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член.
(3) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
(4) Присъстващо на заседание на УС е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(5) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.
Чл.26. Управителният съвет има следните правомощия:
(1) представлява сдружението чрез председателя си, който представлява сдружението пред всички лица;
(2) осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
(3) разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава;
(4) подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
(5) подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;
(6) определя реда и организира извършването на дейността на сдружението;
(7) определя размера на членския внос;
(8) взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган.
(9) Сдружението, в лицето на Управителния съвет, може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство
Чл. 27
(1) Към сдружението, по решение на Управителния съвет, могат да се сформират, преструктурират, обединяват и закриват постоянни работни групи в областта на клиничната хематология.
(2) Стратегията на тяхната работа се възлага, контролира и отчита пред Управителния съвет на БМСХ.

Х. ИМУЩЕСТВО:
Чл.28. (1) Имуществото на сдружението е отделно от имуществото на членовете му.
(2) Имуществото на сдружението се формира от:
(а) Встъпителни вноски;
(б) Членски внос;
(в) Дарения и завещания;
(г) Приходи от печатни органи или от собствено имущество;
(д)Доходи от разрешени от закона дейности, за набиране на средства за осъществяване, целите и предмета на дейност на сдружението.

Чл.29. Размерът на членския внос се определя за всеки период между две общи събрания и се гласува на заседание на сдружението.

Чл.30. (1) Придобиване и разпореждане с имуществото на Сдружението се извършва с разрешение на Общото събрание
(2) Когато това е предвидено в приетия от Общото събрание бюджет, за тези действия е достатъчно решение на Управителния съвет.

Чл.31. В случай на прекратяване на Сдружението, след удовлетворяване на всички кредитори имуществото на сдружението се разпределя между членовете по равни ликвидационни дялове.

Чл.32. Набраните средства от постъпления във сдружението се разпределят както следва:
(1) за изпълнение на съответни целеви програми на сдружението;
(2) за съответни отчисления за фондовете, ако са образувани такива;
(3) за изплащане на трудови и други възнаграждения на администрацията и сътрудниците на сдружението;
(4) за текущи разходи.

ХІ. СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ:

Чл.33. (1) Сдружението извършва следната допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, произтичаща от целите му, а именно: предлагане на консултации и консултантска помощ, издателска дейност, организиране на научни форуми и квалификация, осъществяване на външна оценка на качеството.
(2) Дейността по ал. 1 се подчинява на условията и реда, определени с нормативните актове, които я регламентират и регулират.

Чл.34. Сдружението не разпределя печалба.

Чл.35. Всички документи на Сдружението се подписват от председателя на Управителния съвет и се подпечатват с печата на „Българско медицинско сдружение по хематология”.

ХІІ. КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО:

Чл.36. Общото събрание и Управителният съвет водят протоколни книги за събранията и заседанията си.

ХІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

Чл.37. Сдружението притежава кръгъл печат с надпис: “Българско медицинско сдружение по хематология”. Печатът се съхранява при председателя на БМСХ.

Чл.38. Всички въпроси, неуредени с настоящия устав, се решават съобразно действащото законодателство, а доколкото не са регламентирани в него, се уреждат с решение на Общото събрание или Управителния съвет на Сдружението.

Измененията на Устава са приети на Общо събрание на Сдружение „Българското Медицинско Сдружение по хематология”, ЕИК: 175578478, проведено на 13 октомври 2019 г. в зала „Правец“ на Хотел Риу Правец Ризорт, гр. Правец. Събранието е свикано, съгласно обява в ДВ бр. 68/27.08.2019 год.

Председател на БМСХ: Доц. Д-р. Бранимир Владимиров Спасов: ___________________
/подпис и печат/

Бивш Председател на БМСХ: Проф. Маргарита Любенова Генова: __________________
/подпис и печат/

Цели

Ръководството на Българско медицинско сдружение по хематология е изборен орган със следните задачи: ...

Ръководство

Ръководството на Българско медицинско сдружение по хематология е изборен орган със следните задачи: ...

Членство

Условия, информация и формуляр за членство в сдружението.

Устав

Научни прояви, събития и срещи в областта на хематологията...