Контакти

5 + 2 =

Адрес по регистрация:

1797 София

бул. Климент Охридски 1а

(Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания) – СБАЛХЗ

тел. 052 978866/855

Е-mail: info@bulgarian-hematology.com

Адрес за кореспонденция:

Проф. д-р Илина Мичева – Председател на УС

УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД,

9010 Варна

Бул. „Христо Смирненски“ 1

Клиника по клинична хематология

тел. 052 978866/855

е-мейл: info@bulgarian-hematology.com